Your search results

Процес на закупуване на имот

Процедурата по придобиване собствеостта на имот минава през няколко етапа, описани накратко по-долу След като имотът вече е избран се заплаща резервационно капаро в размер на 1000-2000 Евро (в зависимост от общата покупно-продажна цена на избрания имот), за да запазите въпросния имот и да не се предлага на други купувачи. Нашите юристи проверяват цялостната документация на съответния имот и съставят Предварителен договор. В момента на подписването му се заплаща първата вноска, която обикновено е в размер на 10-30% от стойността на съответния имот /този процент е различен в зависимост от степента му на завършеност – построен ли е имотът или е в процес на строителство/. След като се осъществи изцяло плащането на всички вноски по отношение на имота се пристъпва към извършване на нотариално прехвърляне на собствеността върху новия собственик, като се издава Нотариален акт. Когато покупката на недвижимия имот се извършва на фаза „строителство“, нотариалният акт се издава при завършване на обекта или по взаимна уговорка между страните.

Предварителен договор

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот представлява съглашение между Продавача и Купувача. Договорът съдържа основните елементи на окончателния договор /данни за Продавача и Купувача, данни за имота, цена, срокове и др./. Предварителният договор за покупко-продажба не прехвърля собствеността; с него само се удостоверява поетото завбъдеще задължение да се сключи окончателен договор – Нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост. Предварителният договор задължително се съставя в писмен вид. При подписване на Предварителния договор Купувачът заплаща на Продавача задатък в размер на 10% от стойността на имота.

Нотариален акт

Нотариалният акт /удостоверяващ предаването на собствеността и правото на собственост/ се извършва при нотариус, в чийто район се намира имотът. След подписването му от Продавача и Купувача, и след заверка на подписите им, нотариусът представя нотариалния акт в служба Имотен регистър при Агенция по вписванията. Съдия по вписванията внася съответните изменения на обстоятелствата по партида на имота в държавен регистър. Преди сделката на нотариуса се представя доказателство за необременеността на имота с вещни тежести /Удостоверение за вещни тежести/.
По време на продажбата Продавачът трябва да разполага с:
1.Документ за собственост /Нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собственост/;
2.Паспорт, лична карта;
3.Данъчна оценка на имота;
4.Скица /в случай че предмет на сделката е поземлен имот – парцел/;
5.Схема /в случай че предмет на сделката е сграда или самостоятелен обект в сграда/;
6.Удостоверение за насредници, пълномощно и др., в зависимост от конкретния случай.

Местен данък, нотариални и съдебни такси

В България обичайна практика е разходите по сделката на покупко-продажбата на имот да са за сметка на купувача. Разбира се има и изключения и това зависи от условията, които двете страни ще договорят. Нашата роля, в качеството на посредник е да Ви предложим варианти и най-подходящото решение.

Местен данък

Местният данък зависи от това, дали това е покупко-продажба или дарение, а също и от общината, в която се намира имота. Всяка сделка с имоти, съгласно Закона за местните данъци и такси, се облага с данък. Този данък е в размер от 2% – 3% от продажната цена на имота, предмет на сделката и се изчислява от нотариуса, занимаващ се с конкретната сделка.

Нотариални такси

Нотариалните такси се изчисляват по Таблица на нотариалните такси, съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Такса вписвания – 0.1%

Таксата се заплаща на Агенцията по вписвания след удостоверяване на сделката от нотариуса.

Данък Добавена Стойност или ДДС

Размерът на ДДС в България е 20%. На регистрация по ДДС подлежат физически и юридически лица с направен оборот над 50000 лева в рамките на една година, след която са длъжни да начисляват ДДС на осъществените продажби.

Изборът на професионална агенция за недвижими имоти би Ви спестил време, нерви, а много често и пари. Много често е погрешно впечатлението, че закупуването на имот чрез агенция е много по-скъпо, отколкото ако имотът се купи директно от продавача. Това не е така, особено ако се обърне внимание на рисковете при купуването на имота директно от продавача – липса на достатъчно информация за имота и за самия процес на купуване, а ако купувачът остане неудовлетворен няма към кого да се обърне за съвет и помощ.

Професионалната агенция за недвижими имоти ще Ви съдейства, както за намиране на подходящия за Вас имот от многото предлагани на пазара, но също ще Ви съпътства през цялата процедура до пълното му придобиване, ще съдейства за ипотечен кредит, ако имате нужда от такъв и много други дейности, които съпътстват придобиването на имот. Най-добрият вариант да се информирате за интересните за вас имоти е като ги посетите и видите лично, а не само по представения текстов и снимков материал към тях.
Личната среща и оглед с помощта на наш консултант ще ви дадат много специализирана и професионална информация и ще ви помогнат при взимането на важни решения за покупка или наем на имот.

Какво прави една професионална агенция за недвижими имоти при продажбата на имота Ви:

– Оценка на имота и консултация за пазарната му стойност – ние ще изготвим собствена оценка на настоящата пазарна цена на имота и ще ви консултираме относно продажната цена в зависимост от конкретния случай и нужди, както и ще дадем своите препоръки относно фиксирането на продажна цена на имота в зависимост от желанието ви за бърза продажба. Ще ви уведомим в случай, че поради настъпили промени на пазара на недвижими имоти в страната се налага актуализация на цената на имота, за да бъде адекватна на променените пазарни условия. Срещу допълнително заплащане можем да организираме експертна оценка на имота ви в писмен вид съставена от квалифициран специалист.

– Оформяне на оферта за продажба на имота, а именно подготовката и за представяне в интернет пространството в сайта ни, както и в реномирани уеб портали и печатни издания за недвижими имоти

– Представяне на Вашия имот на всички потенциални купувачи и предоставяне на техническа и юридическа информация за него, включително ще посредничим при преговори между вас и потенциален купувач с цел постигането на сделка при изгодни условия за двете страни

– Правна защита и данъчна консултация по прехвърляне на собствеността на имота във ваш най-добър интерес – работейки с нас по продажбата на вашия имот, вие ще получите професионална данъчна и юридическа консултация.

– Съдействие за изготвяне на необходимите документи за прехвърляне на собствеността на имота на съответен купувач (документи на имота, договори, пълномощни), като част от разходите по изготвянето на документи и представителство на сделка се заплащат допълнително. Нашите квалифицирани юристи ще извършат проверка и на всички документи по сделката, включително и тези, които са изготвени от трети лица (например документите за нотариално изповядване на сделката), за да се уверят, че вашите интереси са напълно защитени.

– Професионално заснемане на имота от фотограф – можем да ангажираме професионален фотограф, който да заснеме имота ви с висококачествена фотографска техника и нужната екипировка за осветление.

– Професионален видео клип на имота – можем да ангажираме професионален видеооператор, който да заснеме имота ви с висококачествена видео техника и нужната екипировка за осветление. Видеоклипът ще бъде прикачен към вашата оферта в нашите сайтове.

– Изготвяне на експертна оценка на стойността на имота – наш квалифициран експерт оценител може да направи доклад за стойността на имота в писмен вид.

– Снимки от въздуха на вашия имот, сграда и двор (ако има). Изключително полезен рекламен материал, тъй като показва ясно вашия имот от всички негови страни, както и показва околността и гледките от имота.

Печатна брошура на имота с много снимки и описание на вашия имот;

– Организиране на ремонтни дейности с цел постигане на по-добър търговски вид на имота;

Професионално почистване на имота за най-добър търговски вид и др.

Какви са гаранциите, че няма да ме измамят при покупката на имот?

Гаранции може да ви даде единствено добрата репутация на фирмата. В България няма практика да се издават лицензи за извършване на дейност по продажба на недвижимо имущество, поради което е необходимо да се консултирате адвокати, които да проверят изправността на сделката /върху имота да няма вещни тежести, т. е. в никакъв случай не си спестявайте консултацията с адвокат или пък работете с компания, която има юридически отдел, като тяхната услуга не трябва да се заплаща допълнително.
Кой документ доказва, че върху имота не е учредена ипотека?
Това е Удостоверението за липса на тежести, което се издава от Служба по вписванията при Агенция по вписванията. Нотариусът не е длъжен да проверява изрядността на сделката; той удостоверява единствено Вашата самоличност и че потвърждавате готовността си да купувате. Фактът, че върху апартамента няма тежести може да се провери и по Интернет или лично да се получи справка в Имотен регистър при Агенция по вписванията. Тази справка ще е актуална към момента на сделката.

Колко струва оформянето на сделката

Услугите по оформяне на сделката струват приблизително 4-5% от вписаната в нотариалния акт цена.

Колко процента се заплаща на Агенцията за недвижими имоти за услугите им?

В България всяка фирма решава този въпрос самостоятелно. Няма законова рамка за това трябва ли да се плаща и колко. Всяка Агенция сама определя стойността на услугите си. Напоследък масовата практика се заключава в това, че за обектите на ваканционно строителство /т. е . ваканционни имоти/ не се събира комисион от купувача.
Що се отнася до градските имоти поначало се събира такъв, като сумата зависи от типа на закупувания имот и е в рамките на 3%.

Какво допълнително се заплаща освен цената на апартамента?

Нотариалното оформяне на сделката, т. е. прехвърлянето на собствеността от единия собственик върху другия или върху няколко такива, съгласно законодателството на Р България се осъществява при нотариус по местонахождение на недвижимия имот. Нужно е да сте подготвени да понесете допълнителни разходи в размер на 4-5 % от стойността на жилището, вписана в нотариалния акт. В тази сума ще се включи подготовката по нотариалното изповядване на сделката, държавните такси, услугите на нотариуса, като в нея няма да бъде включена последващата декларация за недвижимия имот, подготовка на пълномощно и превода на документите или услугите на преводач, в случай на необходимост.

Когато става дума за новопостроени имоти – най-вече за апартаменти в жилищни райони (не курорти), често използваме термина Български държавен стандарт или (познат и като „на тапа“ и „шпакловка и замазка“), който описва състоянието, в което апартаментът се предава на новите собственици. Те получават имот, чиито интериор не е довършен, докато екстериора и общите части са напълно завършени. Това обикновено е изборът на българския купувач, тъй като повечето от тях предпочитат сами да изберат интериорния дизайн според вкуса и бюджета си.

Български държавен стандарт означава, че сградата ще има напълно завършени общи части и фасада, докато апартаментите ще бъдат предадени в следното състояние:

• шпакловани стени, което в повечето случаи означава, че трябва да бъдат измазани преди да се боядисат или облепят с тапети;
• има поставена външна врата и PVC дограма на прозорците;
• подовете са на циментова замазка и в някои случаи може да трябва да се положи още един слой бетон за да се изравнят, преди да бъда поставена основата за подовото покритие и самото подово покритие;
• баните не са довършени, което означава, че няма плочки, аксесоари и санитария. Има изградена канализация и има течаща вода, но ВиК е до тапа;
• в имота няма поставени осветителни тела, но има изводи за тях;
• в имота няма поставени контакти или електрически ключове, но има изводи на местата, където трябва да бъдат поставени. Електрическата система е изградена напълно.

Много клиенти предпочитат апартаментите да бъдат завършени на шпакловка и замазка, тъй като имат доста преимущества, а именнот ще може сам да организира и обзаведе имота си според стила и бюджета си. Освен това купувачът ще има възможност да бъде креативен, сам да избере плочките, подовите настилки, цветовете, завеси и други.